Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Tin tức

Hội thảo quốc gia về thực trạng Công ty Lâm nghiệp Nhà nước (lâm trường quốc doanh), mô hình và cơ chế, chính sách phát triển bền vững, hiệu quả

Ngày 24/12/2013, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo quốc gia: "Thực trạng công ty lâm nghiệp Nhà nước (lâm trường quốc doanh), mô hình và cơ chế, chính sách phát triển bền vững, hiệu quả" với sự tài trợ của Quỷ Ủy thác Lâm nghiệp (TFF). Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội thảo

          Tham dự Hội thảo có trên 70 đại biểu đến từ các Công ty Lâm nghiệp; các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp một số tỉnh đại diện cho các vùng miền trên cả nước; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Tổng công ty Giấy Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp; các nhà khoa học, quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp..

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tranh luận, phản biện để bổ sung làm sáng tỏ các vấn đề xung quanh báo cáo của các chuyên gia tư vấn trong nước về thực trạng Công ty Lâm nghiệp nhà nước sau khi thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; đề xuất về mô hình và cơ chế, chính sách phát triển bền vững, hiệu quả cho công ty lâm nghiệp.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh việc tái cơ cấu các Công ty Lâm nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng thời Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng chỉ đạo ngay từ bây giờ Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng dự thảo chương trình hành động và kế hoạch thực hiện tái cơ cấu các công ty nông, lâm nghiệp. Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp Bộ chủ trì xây dựng dự thảo đề cương Nghị định thay thế Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì xây dựng dự thảo đề cương Nghị định thay thế Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh trình Bộ trong tháng 01/2014. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo Ban Quản lý Dự án và các chuyên gia tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo và đề xuất làm cơ sở cho việc xem xét, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách để Công ty Lâm nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả./.