Ban liên lạc các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 1

Nguyễn Văn Xuân
Trưởng ban
Lê Minh Tính
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban

----------

Nhiệm kỳ 2
(1998-2005)

Lê Minh Tính
Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Hoàng Ngọc Khanh
Phó Trưởng ban
Lê Văn Minh
Ủy viên
Nguyễn Hưu Thuấn
Ủy viên
Trần Quốc Thức
Ủy viên
Hoàng Phụng
Ủy viên

----------

Nhiệm kỳ 3

Hoàng Ngọc Khanh
Trưởng ban
Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban
Nguyễn Hữu Cừ
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Xuân
Ủy viên
Trần QUốc Thức
Ủy viên
Lê Đình Thà
Ủy viên
Lê Minh Tính
Ủy viên

Tin tức

(TTH) - Một trong những thiệt thòi lớn ở vùng sâu, vùng xa là thiếu thông tin. Đảng và Nhà nước luôn có chính sách quan tâm đến việc đưa thông tin về vùng...
Ngày 24/12/2013, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo quốc gia: \"Thực trạng công ty lâm...